MIROSLAV DZURO

V ATELIERI

 

Narodil sa v roku 1954 vA�Drahovciach pri PieA?A?anoch. PoA?as stredoA?kolskA�ho A?tA?dia absolvoval A?udovA? A?kolu umenia v Bratislave vA�rokoch 1969-1972 uA�akad. mal. StudenA�ho, akad. sochA?ra Dzureka. A�VA�rokoch 1973-1978 A?tudoval na Elektrotechnickej fakulte SVA�T (Dnes STU). Od roku 1985 navA?tevoval vA?tvarnA� konzultA?cie uA�ak. mal. A?. AZurA?eka. Od 2012 navA?tevuje ZUS Podjavorinskej 9, Bratislave pod vedenA�m akad. maliarky Lenky HlA?vkovej.

KoncepA?ne sa zaoberA? vA?tvarnou tvorbou aA�zA?A?astA?uje sa vA?stav aA�sA?A?aA?A� neprofesionA?lnych vA?tvarnA�kov:

 • 1971 A?A?asA? na vA?stave absolventov A?udovej A?koly umenia
 • 1974 A?A?asA? na vA?stave zA?ujemcov umeleckej A?innosti vysokoA?kolskA?ch A?tudentov
 • 1985 A?A?asA? na obvodnej sA?A?aA?i AMA 85, na mestskej sA?A?aA?i AMA 85, A?A?asA? na vA?stave so A?portovou tematikou, A?A?asA? na vA?stave a�zFarebnA� sA�dliskoa�? vA�galA�rii AMA
 • 1986 A?estnA� uznanie vA�obvodnej sA?A?aA?i AMA 86, diplom vA�mestskej sA?A?aA?i AMA 86, sA?bornA? vA?stava obrazov aA�kresieb spolu sA�KrejA?A�m aA�A�uA?kovou
 • 1987 A?estnA� uznanie vA�obvodnej sA?A?aA?i AMA 87, A?A?asA? na mestskej sA?A?aA?i AMA 87, diplom vA�celoslovenskej sA?A?aA?i a�zVA?tvarnA? Dubnicaa�?
 • 1988A� III. Cena vA�obvodnej sA?A?aA?i AMA 88, vA?stava obrazov aA�kresieb vA�galA�rii AMA, BeblavA�ho, Ba. spolu sA�Miroslavom PrA�kazskA?m
 • 1989 A�I. cena na XXVII. roA?nA�kuA� celoslovenskej sA?A?aA?i a�zVA?tvarnA? Dubnicaa�? vA�maA?be,A� III. Cena v obvodnejA� sA?A?aA?i AMA 89, A?A?asA? vA�mestskej sA?A?aA?i AMA 89, A?A?asA? na sympA?ziu aA�vA?stave vA?tvarnA�kov aA�fotografov vo VyA?nej Boci, vA?tvarnA? spoluprA?ca na akciA?ch country hudby, A?A?asA? na vA?stave zA�medzinA?rodnA�ho sympA?zia neprofesionA?lnych vA?tvarnA�kov (pod vedenA�m akad.mal. JA?liusa Kollera vA�Moravanoch 1988, A?A?asA? na vA?stave a�zVernisA?A? vA�trA?vea�? 17.06.1989 vA�V PetrA?alke
 • 1990 II. Cena vA�obvodnej sA?A?aA?i AMA 90, II. Cena vA�mestskej sA?A?aA?i AMA 90,A� A�A?A?asA? na sympA?ziu A�s akad. maliarom JA?liusom Kolerom A�vo VyA?nej Boci, A?A?asA? na vA?stave VyA?nA? Boca vA�obrazoch aA�vo fotografii
 • 2000, 2005, 2010 AsA?asA?A� na vA?stavA?ch A�Obrazy aA�kresbyA� vA�GalA�rii Majdanku, PoA?sko
 • 2013 Cena, VA?tvarnA� spektrum (krajskA� kolo),A?AsA?asA? na celoslovenskej vA?stave VA?tvarnA� spektrum vA�TrenA?A�ne, A?A?asA? na vA?stave vA�TrenA?A�ne kA�vA?roA?iu Sv. Cyrila aA�MetA?da, A?A?asA? na grafickom sympA?ziu sA�akad. maliarom Marianom KomA?A?kom
 • 2014 Cena, VA?tvarnA� spektrum bratislavskA? kraj

MnohA� A�vA?tvarnA�ci, ktorA� sa venujA? tvorbe zo zA?A?ubyA� aA�nie zA�nutnosti, majA? sklon A?asto meniA? tA�my aA�spA?sob ich podania. Na druhej strane prA?ve premenlivosA? foriem aA�vA?tvarnA?ch nA?zorov je prA�znaA?nA? nielen pre modernA� umenie ako celok, ale aj pre mnohA?ch jednotlivA?ch tvorcov zvlA?A?A?. TA?ka sa to aj Miroslava Dzura, ktorA�ho zA?ujmy sa poA?as celA�ho desaA?roA?ia sA?vislej vA?tvarnej A?innosti rozbieha viacerA?mi smermi. PozornejA?iemu divA?koviA� pritom neunikne zvlA?A?tny spor, ktorA? vedA? navzA?jom jeho diela

.MALIAR (2)

Jednou zA�jeho obA?A?benA?ch tA�m je zA?tiA?ie. UA? viac rokov kreslA� pA?A?itkA?rske zostavy A?A?avnatA?ch plodov aA�prA�rodnA?ch A?tiav vo fA?aA?iach sA�exkluzA�vnymi nA?lepkami, zA?A?ubne sleduje ich oblA� baA?atA� formy jednoduchou aA�sA?vislou lA�niou, smerujA?cou kA�vyrovnanej, sladkej harmA?nii. Je tu ale A?osi viac a�� Dzurovo pA?A?itkA?rstvo nie je zaslepenA�, svoje objekty zA?ujmu vidA� zA�odstupu, jeho zA?tiA?ia svojou A?arbavou plodnosA?ou vzbudzujA? A?smev.

Tento nA?znak sporu medzi zmyslovou odovzdanosA?ou aA�jej popretA�m sa rozvinie vA�zloA?itejA?A�ch tA�mach. VA�nich prostrednA�ctvom iluzA�vnej maA?by rozvA�ja problA�m dekolA?A?e a�� pA?vodnA? a�znA?jdenA?a�? viacvrstvovosA? potrhanA?ch plagA?tovA?ch stien je tu len vA?chodiskom kA�A?alA?ej vA?znamovej konfrontA?cii. LA?kadlA? aA�zdroje pA?A?itku rA?zneho druhu sA? len ilA?ziou, doslova len zdrapom papiera, vydanA�mu napospas anonymnej tvorivosti davu.

MaA?ba napodobujA?ca textovA� komentA?re pA�sanA� neohrabanou rukou, je blA�zka inA�mu okruhu DzurovA?ch zA?ujmov. Podobne ako A?udia zA�ulice, pripA?jajA?ci svoje komentA?re kA�videnA�mu, Dzuro takisto prenA?A?a na plochu videnA�, lenA?e namiesto spodobenia mora, slnka, oblakov prenA?A?a na plochu riadky textu. Javy fyzicky existujA?ce sa menia na pojmy, ale tieto pojmy sA? rozpA�sanA� vA�ploche vA�pomeroch zodpovedajA?cich tradiA?nA�mu obrazu krajiny. Tieto a�ztextovA� krajinya�? sA? blA�zke text-obrazom JA?liusa Kollera, A?o je vA?ak zaujA�mavA�, niekedy prechA?dzajA? vA�sA?vislA� pA�somnA� vA?povede, svojA�m humorom pripomA�najA?ce skA?r vA?A?atok zo scenA?ra komickA�ho vA?stupu.

Dzurove A?ertoviny sa objavujA? aj vA�kresbA?ch A?enskA?ch aktov.A� Dzuro to doslova maA?uje A?erta na stenu, oddanosA? zmyslovA�mu pA?A?itku sa tu opA�A? chystA? do pasce nastavenej intelektom. Je to obraz roznietenej obrazotvornosti, ktorA? sa smeje sebe samej.

JA?n 1990

Aurel HrabuA?ickA?